تحلیل شبکه

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تحلیل شبکه یکی از روش های شناسایی مصادیق تعارض منافع است. درک و آگاهی نسبت به ارتباطات افراد و زیرسیستم ها به عنوان شرکت، اداره، اداره کل، دفتر، نمایندگی ها و غیره که در اصطلاحات تحلیل شبکه به عنوان گره معرفی می شود، امکان ایجاد نگاهی فراگیر به ارتباطات حاکم بر یک شبکه را فراهم می آورد. اگو و آلتر دو نوع گره خودی و گره دیگری هستند.

درواقع در زبان تحلیل تعارض منافع می توان این گونه بیان کرد که برای شناخت وضعیت تعارض منافع در هر جایگاه شغلی یا سازمان، آن جایگاه شغلی یا سازمان به عنوان اگو و سایر گره هایی که مرتبط با آن هستند را آلتر تعریف می کنیم.

در زبان تحلیل شبکه ارتباط بین گره ها را پیوند می گویند. هر پیوند شامل دو گره می شود که آن را لبه می نامند. انواع ارتباطی که در شبکه ها قابل تمایز هستند را می توان در روابط معاملاتی، روابط ارتباطی، نفوذ مرزی پیوند میان گره ها با عضویت های مشترک مثل هیأت مدیره شرکت ها که بعضی همزمان عضو چند هیأت مدیره هستند، روابط عاطفی، روابط ابزاری، روابط اقتدار، روابط نسبی، روابط خویشاوندی و غیره خلاصه کرد. البته بدیهی است که این انواع روابط و پیوند جامع ومانع نیستند و می توان انواع دیگری از روابط را بین گره های حاضر در یک شبکه شناسایی کرد.

واحد و سطح تحلیل شبکه می توان سطح کنشگر (گره ها به تنهایی)، سطح دوگان (دو کنشگر و پیوندهای احتمالی میان آن ها)، سه گان (سه کنشگر و پیوندهای میان آن ها)، سطح زیرمجموعه (شامل خرده گروهی از کنشگران و همه پیوندهای احتمالی میان آنها)، سطح شبکه (شامل مجموعه یا مجموعه های معینی از کنشگران و رابطه یا روابط تعریف شده میان آن ها) باشد.

یکی از مزیت های عمده استفاده از تحلیل شبکه آن است که در این نوع تحلیل شکل و محتوای رابطه بین گره ها بیشتر مورد نظر است تا ویژگی ها و صفات کنشگران، بنابراین در تحلیل وضعیت تعارض منافع، نوع ارتباط میان دو گره پر اهمیت می شود نه ویژگی های ذاتی یا غیر ذاتی عامل. به طورکلی در تحلیل شبکه ارتباط بین [[گره ها با سایر گره ها در نظام شبکه، موقعیت کنشگران در ارتباط با کل نظام شبکه، تحلیل آرایش رابطه ای با ساخت کل نظام شبکه مورد تحلیل قرار می گیرد. باید اشاره کرد، باوجود این که انواع روش های جبری و آماری برای تحلیل شبکه وجود دارد، اما استفاده از تکنیک های گرافیک برای مقصود درک موقعیت های با تعارض منافع بهترین شیوه محسوب می شود.


منابع