تعارض منافع نهادی

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض منافع نهادی یکی از انواع تعارض منافع است. برخی موقعیت ها درهرصورت باز تولید کننده تعارض منافع هستند، نمایندگان مجلس به دلیل روش ها و فرایند های حاکم بر آن ناگزیر دچار تعارض منافع می شوند. بنابراین انگیزه های سیاسی و منطقه ای، تعارض درآمد و وظیفه، تعارض وظایف (که از اشتغال هم زمان ناشی نشده باشد و بر یک شغل حمل باشد) و غیره ازجمله این موارد است.

منابع