تعارض منافع کاربر نقش

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از انواع تعارض منافع است. در شرایطی که یک نقش نباید به کاربری خاص سپرده شود. این تعارض می تواند به صورت تعارض منافع موردی یا تعارض منافع تعمیم یافته باشد. یعنی یک کاربر در هیچ شرایطی نباید مسئولیت نقشی خاص را بر عهده بگیرد، یا آن که تنها در شرایطی خاص نمی تواند آن نقش را بر عهده بگیرد. برای مثال نقش مدیریت بانک مرکزی نباید در اختیار کاربری قرار بگیرد که اطرافیان نزدیک وی سهام دار یا دارای مقام بلندپایه در یک بانک تجاری است.

منابع