موقعیت انگیزه های سیاسی و منطقه ای

از ویکی تعارض منافع
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از موقعیت های تعارض منافع است. موقعیت انگیزه های سیاسی و منطقه ای یعنی نمایندگی منافع یک حزب یا منطقه از یک طرف و نمایندگی منافع کل حاکمیت یا کشور از طرف دیگر هم زمان در یک شخص جمع شود. این موضوع یکی از سخت ترین موقعیت های تعارض منافع است زیرا تمام پست های سیاسی و نمایندگی در سطوح بالا مشمول یک یا هردوی این انگیزه ها می شود. از آنجا که نمی توان در سطوح بالایی سیاست افراد را از نمایندگی منافع سیاسی یا منطقه ای خاص بر حذر داشت، بنابراین بهترین شیوه ارائه دستورالعمل هایی است که مانع از حضور افراد در تصمیم گیری هایي شود که منافع حزب یا منطقه مورد نمایندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. [۱]

برخی از منابع، اساساً هرگونه ارتباط با گروهایی که فرد به آن‌ها احساس تعهد داشته باشد را موضوعی برای تعارض منافع احتمالی دانسته‌اند، حتی تعهدات به گروه‌های قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفه‌ای. بنابراین، بسیار فراتر از موقعیت خویشاوندی (روابط خویشاوندی و دوستانه)، هرگونه ارتباطی را که تعهدی را دربربگیرد می‌توان باعث ایجاد موقعیت تعارض منافع دانست. اگر فردی ارتباطی با کشوری خارجی داشته باشد نیز می‌تواند باعث شود که موقعیت های تعارض منافع ایجاد شود، مثلاً این‌که شهروند یک کشور باشد و سمت اجرایی مهمی نیز در آن کشور داشته باشد اما پدر و مادرش و خودش در کشور دیگری به‌دنیا آمده باشند. مصداق موقعیت تعارض منافع ارتباط با گروه‌های مختلف در تک تک اعضای پارلمان‌ها قابل مشاهده است. اعضای پارلمان‌ها همواره بین وظایف پارلمانی خود، و ارتباطی که با گروه‌های قومی، مذهبی، حرفه‌ای و یا سیاسی‌ای که عضو آن هستند دارند در کشمکش درونی هستند. برای مثال، اعضای پارلمان‌ها معمولاً همواره عضو یک گروه سیاسی نیز هستند و در انجام وظایف عمومی خود، همواره در معرض خطر تعارض منافع در ارتباط با گروه سیاسی خود قرار دارند.[۲]

مصداق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم ترین نمونه های حامل انگیزه های منطقه ای در ایران محسوب می شوند. تجدید انتخاب نمایندگان در ایران منوط به انتخاب مجدد در حوزه نمایندگی است، حال آنکه نمایندگان مجلس وظایف ملی داشته و باید منافع ملی را تضمین کنند. از این منظر این موقعیت را می توان تعارض درآمد و وظیفه نیز معرفی کرد. احداث فرودگاه، کارخانه ها، صنایع فولاد و سدسازی ها در حوزه های انتخابیه نمایندگان با فشار و پیگیری آنها ازجمله اتفاقات ناخوشایندي است که ماحصل این تعارض است.

منابع